2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 17.97 (106 m3)
Mực nước: 33.87 (m)
Lượng mưa: 54.20 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: 11.01 (106 m3)
Mực nước: 41.10 (m)
Lượng mưa: 2.50 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
Chọn hồ:
BIỂU ĐỒ LƯỢNG NƯỚC THEO GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG CÂY LÚA
STT Giai đoạn sinh trưởng Số ngày Định mức / ngày Đơn vị
19 Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - ĐX) 5 57 m3/ha/lần
20 Giai đoạn 2 (Gieo trồng - ĐX) 5 28 m3/ha/lần
21 Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 25 28 m3/ha/lần
22 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 30 28 m3/ha/lần
23 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) 40 42 m3/ha/lần
24 Giai đoạn 6 (Trổ - chín - ĐX) 30 42 m3/ha/lần
25 Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - HT) 5 57 m3/ha/lần
26 Giai đoạn 2 (Gieo trồng - HT) 5 28 m3/ha/lần
27 Giai đoạn 3 (Cây non - HT) 25 28 m3/ha/lần
28 Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - HT) 30 28 m3/ha/lần
29 Giai đoạn 5 (Làm Đòng - HT) 40 42 m3/ha/lần
30 Giai đoạn 6 (Trổ - chín - HT) 30 42 m3/ha/lần

BIỂU ĐỒ LƯỢNG NƯỚC THEO GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG CÂY HOA MÀU
STT Giai đoạn sinh trưởng Số ngày Định mức / ngày Đơn vị
31 Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 25 28 m3/ha/lần
32 Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 60 35 m3/ha/lần
33 Giai đoạn 3 - màu (Phơi màu - chín - ĐX) 60 42 m3/ha/lần
34 Giai đoạn 4- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- HT) 35 28 m3/ha/lần
35 Giai đoạn 5 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- HT) 25 35 m3/ha/lần
36 Giai đoạn 6 - màu (Phơi màu - chín - HT) 35 42 m3/ha/lần
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076