2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 17.95 (106 m3)
Mực nước: 33.86 (m)
Lượng mưa: 55.20 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: 11.01 (106 m3)
Mực nước: 41.10 (m)
Lượng mưa: 2.50 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
Chọn hồ:
Chọn năm:

BIỂU ĐỒ TỔNG LƯỢNG NƯỚC ĐẾN HỒ VÀ NHU CẦU NƯỚC DỰ BÁO NGẮN HẠN
BIỂU ĐỒ DỰ BÁO MỰC NƯỚC 14 NGÀY GẦN NHẤT

BẢNG ĐỘ MỞ CỐNG CẬP NHẬT

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC NGẮN HẠN
STT Thời gian Mực nước thực đo ở hồ (m) Tổng lượng nước đến hồ dự báo (106 m3) Tổng Mức tưới yêu cầu theo ngày tại hồ (m3) Độ mở cống cập nhật (cm) Mực nước hồ dự báo (m)
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076