2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 17.97 (106 m3)
Mực nước: 33.87 (m)
Lượng mưa: 54.20 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: 11.01 (106 m3)
Mực nước: 41.10 (m)
Lượng mưa: 2.50 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
Nhu cầu nước Hồ Hòa Trung
Loại nhu cầu Giá trị Đơn vị Loại nhu cầu Giá trị Đơn vị
Diện tích lúa Ha Nhu cầu rau / Ha m3/ngày đêm
Diện tích hoa màu Ha Nhu cầu thủy sản / Ha m3/ngày đêm
Diện tích rau Ha Yêu cầu nhà máy nước m3/ngày đêm
Diện tích thủy sản Ha Yêu cầu khu công nghiệp m3/ngày đêm
Số ngày tưới ngày Hệ số kênh tưới

Nhu cầu nước Hồ Đồng Nghệ
Loại nhu cầu Giá trị Đơn vị Loại nhu cầu Giá trị Đơn vị
Diện tích lúa Ha Nhu cầu rau / Ha m3/ngày đêm
Diện tích hoa màu Ha Nhu cầu thủy sản / Ha m3/ngày đêm
Diện tích rau Ha Yêu cầu nhà máy nước m3/ngày đêm
Diện tích thủy sản Ha Yêu cầu khu công nghiệp m3/ngày đêm
Số ngày tưới ngày Hệ số kênh tưới
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076