2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 3.36 (106 m3)
Mực nước: 23.94 (m)
Lượng mưa: 0.00 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: 11.01 (106 m3)
Mực nước: 41.10 (m)
Lượng mưa: 2.50 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
BẢN ĐỒ DANH SÁCH HỒ CHỨA

DANH SÁCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC NGẮN HẠN ĐÃ TẠO
14:34:02 04/05/2021
Vị trí: Hồ Đồng Nghệ
Diện tích lúa: 650.00 Ha
Diện tích màu: 30.00 Ha
Bắt đầu: 03/12/2020
16:38:27 29/04/2021
Vị trí: Hồ Đồng Nghệ
Diện tích tưới: 650.00 Ha
Diện tích màu: 30.00 Ha
Bắt đầu: 03/12/2020
09:26:41 29/04/2021
Vị trí: Hồ Đồng Nghệ
Diện tích tưới: 650.00 Ha
Diện tích màu: 30.00 Ha
Bắt đầu: 03/12/2020
23:46:27 27/11/2020
Vị trí: Hồ Đồng Nghệ
Diện tích tưới: 650.00 Ha
Diện tích màu: 30.00 Ha
Bắt đầu: 01/02/2020
17:19:06 22/10/2020
Vị trí: Hồ Hòa Trung
Diện tích tưới: 170.00 Ha
Diện tích màu: 100.00 Ha
Bắt đầu: 01/02/2020
15:59:26 22/10/2020
Vị trí: Hồ Hòa Trung
Diện tích tưới: 170.00 Ha
Diện tích màu: 100.00 Ha
Bắt đầu: 01/02/2020

Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076